Formalni
Umowa zlecenie - co daje? Jak powinna wyglądać?
Biznes

Umowa zlecenie - co daje? Jak powinna wyglądać?

Pracodawca często decyduje się zatrudnić pracowników na umowę zlecenie, jeśli nie widzi powodów do zawarcia umowy o pracę. Ze strony pracowników jest to wyjście z reguły mniej korzystne, choć dające większą swobodę. A ze strony pracodawców?

 

Umowa zlecenie - co to jest? Co daje?

Umowa zlecenie jest to umowa cywilnoprawna. W odróżnieniu od umowy o pracę, która podlega Kodeksowi pracy, przepisy w zakresie umowy zlecenie regulowane są przez Kodeks cywilny. Osobie zatrudnionej na podstawie takiej umowy nie przysługują zatem przywileje wynikające z polskiego prawa pracy - na przykład prawo do zwolnienia chorobowego czy urlopu. Te kwestie są najczęściej indywidualnie dogadywane pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Wiążę się to z czymś, co może być uważane za wadę zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę - każda ze stron może wypowiedzieć w dowolnym momencie, bez okresu wypowiedzenia. Dlatego umowa zlecenie w dużej mierze wiążę się z zaufaniem - musimy zaufać swojemu pracownikowi, że nie porzuci pracy z dnia na dzień, a powiadomi nas wcześniej, choć formalnie nie ma takiego obowiązku.

Kolejną kwestią są składki, które zleceniobiorca musi opłacić, zawierając umowę zlecenie. Jeśli nie jest on zwolniony ze składek ZUS (np. nie jest studentem lub rencistą) musi oprócz obowiązkowych składek zdrowotnych płacić także ubezpiecznia społeczne do ZUSu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zleceniobiorca posiada inne przychody, np. z tytułu umowy o pracę w innej firmie, i są one równe bądź niższe płacy minimalnej (w 2019 roku wynosiła ona 2250 zł). Wówczas składka odprowadzana jest od tego dodatkowego źródła przychodu i umowa zlecenie nie podlega oskładkowaniu, chyba że zleceniobiorca wyraźnie sobie tego zażyczy (tzw. składka dobrowolna). 

 

Umowa zlecenie a umowa o dzieło

Jako pracodawca nie możemy wymagać od swojego pracownika zatrudnionego na umowie zlecenie, że jego praca przyniesie jakiś wymierny efekt. Inaczej niż w przypadku umowy o dzieło, na podstawie której otrzymujemy jakiś konkretny produkt - stronę internetową, tekst lub obraz - od pracownika zatrudnionego na umowie zlecenie wymaga się przede wszystkim sumienności. Stąd częsta klauzula w tego typu umowach, o treści zbliżonej do następującej: “zleceniodawca wymaga od zleceniobiorcy, aby sumiennie i dokładnie wykonywał powierzoną mu pracę, w sposób najlepszy, na jaki go stać”. Taki zapis jest następnie podstawą do zerwania umowy, jeśli uważamy, że pracownik lekceważy powierzone mu obowiązki.

 

Umowa zlecenie - płace i ewidencja godzin

Jeśli natomiast chodzi o płace, to ta kwestia została uregulowana na mocy nowelizacji przepisów z dnia 1 stycznia 2017 roku. Wówczas minimalną stawką godzinową objęto także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie. Uzależniona jest ona od minimalnego wynagrodzenia za pracę, jest więc zmienna. W 2019 roku wynosi ona 14,70 zł za godzinę.

Pracodawca powinien prowadzić ewidencję godzin, w których pracownik podejmuje się wykonywania zlecenia. Zapis o sposobie ewidencjonowania - czy to w formie papierowej, elektronicznej, czy poprzez rachunki i faktury - można zamieścić w umowie. Jeśli taki zapis się w niej nie znajdzie, zleceniobiorca sam może przedstawić zleceniodawcy wykaz godzin, w których pracował.

 

Jak napisać umowę zlecenie?

Umowa zlecenie powinna zawierać kilka niezbędnych elementów:

  • Strony umowy - dane osobowe zleceniobiorcy i zleceniodawcy.

  • Określenie przedmiotu zlecenia - ogólny opis obowiązków zleceniobiorcy.

  • Data rozpoczęcia i zakończenia umowy.

  • Wysokość wynagrodzenia oraz opcjonalnie forma zapłaty (np. numer konta zleceniobiorcy).

  • Podpisy stron.

 

Komentarze

Skomentuj